Text/HTML

Minimize

תקנון האתר

תחומי גיוס

תחומי גיוס


GoBackPage

Minimize
חזרה לעמוד הקודם

Enter Title

Minimize
תנאי שימוש

הכניסה לאתר והשימוש במידע הכלול בו (להלן: "המידע") מהווה הסכמה לתנאי השימוש.

הזכויות במידע הכלול באתר וכל קנין רוחני אחר הכלול במידע הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר, חברת סי.פי. אנ. אס, אנשים ותוכנה למחשבים בע"מ (להלן: "החברה"/"מפעילת האתר"). הסימנים והשמות המופיעים באתר, הינם סימנים ושמות מסחריים קניינים של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש, שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של החברה בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים כלשהם באתר, באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים כאמור.


האמור לעיל והתוכן באתר כתובים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לנשים וגברים כאחד ולכל גוף ו/או ישות משפטית.


השימוש באתר מחייב, בין היתר, העברת מידע באמצעות רשת האינטרנט בין החברה ובין צרכני האתר, שהינם דורשי עבודה מחד גיסא ומעסיקים פוטנציאליים מאידך גיסא (להלן יחדיו "המשתמש/ים"), לרבות פרטים אישיים או אחרים ביחס למשתמש; החברה מסכימה לספק למשתמש את המידע האמור, ליתן לו את השירות ולאפשר לו את השימוש באתר, הכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"):


המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש וכי הוא מסכים להם ומקבל אותם כלשונם, וללא סייג והוא מוותר בזאת על כל טענה באשר להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות תנאים אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה. בוצע עדכון לתנאי השימוש כאמור, יפורסם השינוי/עדכון באתר ויראו את המשתמש כמי שהסכים לתנאי השימוש המעודכנים.


1. החברה שומרת על זכותה להפסיק ו/או למנוע שימוש באתר על ידי משתמש, במקרה של הפרת איזה מתנאי השירות על ידי המשתמש, ואפילו הייתה ההפרה ברשלנות או בתום לב. כמו כן, שומרת החברה על זכותה שלא לפרסם ו/או להסיר ו/או למחוק, לאלתר וללא מתן הודעה מראש, תכנים בלתי חוקיים ו/או בלתי מוסריים ו/או פוגעניים ו/או שיש בהם כדי לפגוע או להביך או להטריד וזאת בנוסף ובמצטבר לכל זכות העומדת לרשותה לפי כל דין.

2. החברה רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות, או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

3. בזאת מובהר כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תנתן באמצעות האתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים.

4. האתר מוצע לשימוש כמות שהוא
("as is") והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמת שירותיו ו/או חלק מהם לצרכיו האישיים ו/או האחרים של המשתמש, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בנדון.

5. המשתמש באתר מצהיר בזה, כי ישתמש באתר על פי תנאי השימוש ועל פי כל דין וידוע לו והוא מסכים לכך כי ככל שלא ימלא אחר תנאי השימוש, החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שהוא עושה באתר וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי כל דין.

6. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש באתר על ידי משתמש בכל מקום בו נראה כי השימוש המבוצע על ידו באתר ו/או במידע שבאתר הינו שלא למטרות שלצרכיו נוצר השירות ו/או נעשה תוך חריגה או הפרה של תנאי השימוש.

7. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו(DOWNLOAD) (להלן- שליפה) לצורך שימושו האישי בלבד.

8. זכות השימוש באתר הניתנת למשתמש כאמור, אינה כוללת כל זכות ליצירת מאגר מידע אלקטרוני, מודפס או אחר, המתבסס כולו או בחלקו על מידע מכל סוג, המצוי באתר.

9. אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו החברה.

10. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור.

11. המשתמש מסכים לכך, שהחברה תעביר מידע אודותיו לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לשם מתן ו/או השלמת השירות. כמו כן, המשתמש מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש, כהגדרתו על-פי כל חוק ו/או דין, במידע אודותיו.

12. המשתמש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים ומאשר בזאת לחברה להעבירם לחברות ו/או לכל גורם אחר, לרבות לצרכים שיווקיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מעת לעת, כל עוד ולא נתקבלה כל הודעה אחרת בכתב מאת המשתמש.

האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

13. המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.

14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל המשתמש במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהשירות ובין המידע הרשום אצל החברה, יהיה המידע הרשום אצל החברה המידע המחייב.

15. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו, שהזנת הנתונים והתכנים באתר מתבצעת גם על ידי צדדים שלישיים, כי למפעילת האתר אין כל שליטה ו/או פיקוח על הזנת נתונים ותכנים כאמור וכי מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לנתונים ולתכנים שיוזנו כאמור ולרבות לתקינות הקישורים ("לינקים") המופיעים באתר ו/או לנכונותם ו/או לדיוקם ו/או לאיכותם ו/או לנזקים ו/או להוצאות שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש כלשהו בנתונים ובתכנים ובקישורים אלה ו/או מהסתמכותו עליהם. כמו כן, מצהיר המשתמש כי ידוע לו, שאין לראות בפרסום של כל נתון ו/או תוכן משום הבעת תמיכה של מפעילת האתר באלה וכי המשתמש מוותר בזה על כל טענה כאמור.

16. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו, שכל שימוש שיעשה באתר יהיה אך ורק על פי שיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית.

17. המשתמש מצהיר בזה כי בעשותו שימוש באתר יפעל כדלקמן:

א. לא יתחזה לאחר ולא יסייע בידי אחר להתחזות כאחר.
ב. לא יזין ולא יסתמך על תוכן שידוע לו או שיש לו חשד לגביו כי הוא מפר התחייבות או זכות כלשהן.
ג. לא יזין נתון שידוע לו או שיש לו חשד לגביו, כי קיימת מניעה לפי תנאי השירות ו/או לפי כל דין להזינו, ולרבות אם הזנת הנתון עשויה להקים לכל צד ג' זכות תביעה כנגדו ו/או כנגד מפעילת האתר ו/או כנגד צד ג' כלשהו.
ד. לא יזין נתון שידוע לו כי הינו שגוי ו/או מטעה ו/או שיש לו חשד לגביו כי הוא שגוי ו/או מטעה ולא יסתמך על נתון כאמור.
ה. לא יזין נתון ולא יסתמך על נתון שידוע לו או שיש לו חשד לגביו, כי הוא עשוי לגרום נזק ו/או פגיעה ו/או טרדה ו/או אי נוחות למפעילת האתר ו/או למשתמש באתר ו/או לכל צד שלישי ו/או לעצמו על פי תנאי השימוש ועל פי כל דין ולרבות נזק תוכנה וחומרה ולרבות הפרעה לפעולתו התקינה של האתר.
ו. לא יפיץ "דואר זבל" ("spam") ו/או יתרום להפצתו במישרין או בעקיפין.
ז. לא יעשה כל שימוש באתר או בכל נתון מהאתר אלא בצורה זהירה והוגנת ולפי כל דין.
ח. לא יפר זכויות יוצרים ולא יפגע בסימני מסחר ו/או בכל זכות קניינית אחרת אשר מצויים באתר.
ט. לא יציב את האתר ו/או כל חלק ממנו בתוך מסגרת באתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) מבלי לקבל את הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב.
י.לא יעשה שימוש ולא יסייע בידי אחר לעשות שימוש בכל כלי אשר מטרתו לרגל אחר מאגר הנתונים באתר ו/או בתוכנה המפעילה אותו או לחשוף אותו או לאחזר אותו (ReverseEngineering) או לאנדקס אותו או ליטול ממנו נתונים.

18. המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.

19. המשתמש מצהיר בזה כי קיבל אישור לפי כל דין להזנת נתונים ותכנים באתר מצדדים שלישיים שלהם נוגעים הנתונים, וכי הצדדים השלישיים כאמור נתנו הסכמתם לפרסום הנתונים והתכנים ולחשיפתם ברשת האינטרנט על כל המשתמע מכך, וכי הם מוותרים בזה על כל דרישה לתמורה או לרווח, ממוניים או בלתי ממוניים, וכן מוותרים בזה על כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו להם ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מפרסום הנתונים והתכנים או כתוצאה מחשיפתם.

20. כל שימוש באתר ע"י המשתמש אשר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של הסכם זה.

21. מובהר כי אין כאמור בתקנון/הסכם זה כדי לגרוע מהחברה כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בהסכם זה.

22. במידע המתפרסם באתר, אין משום המלצה, הצעה לכריתת חוזה, מצג לצורך עריכת עסקה, שידול, הכוונה ייעוץ או חוות דעת בקשר לשירות הנידרש ואין באמור בו כדי להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי, בהתחשב בנתונים האישיים של כל משתמש.

23. החברה אינה אחראית לתוכנו של המידע הכלול באתר ו/או לנכונותו, לרבות תוכנן של ההצעות שיתקבלו מהחברות ו/או מודעות ו/או פרסומות המופיעות באתר מעת לעת.

24. קבלת החלטה על סמך המידע כאמור, הינה באחריותה הבלעדית של המשתמש ואין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.

25. ידוע למשתמש, שעל-אף האמצעים הסבירים בהם נוקטת החברה לשם אבטחת המידע, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע, שבהם מצוי, בין השאר, גם מידע אודותיו, על ידי צדדים שלישיים שלא הורשו לכך ולרבות שליפה של תכנים ממאגרי המידע ו/או ביצוע מניפולציה בהם, וכן ישנה אפשרות להפרעות ו/או תקלות בתפקוד האתר ובפעולת ספקי התקשורת המעניקים שירותים לאתר ולרבות לצרכי תחזוקה מטעם ספקי התקשורת כאמור ו/או מטעם החברה, והמשתמש מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בנדון.

26. המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, הרי שהוא פוטר אותה מכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו בעקבות פריצה ו/או חדירה כאמור, ובעקבות העברת מידע אודותיו לצד שלישי כלשהו, או כתוצאה מביצוע של מניפולציה בנתונים על ידי צד שלישי, כתוצאה מפריצה ו/או חדירה כזו.

27. המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, במישרין ו/או גם בעקיפין, לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו כתוצאה מהסתמכות על הנתונים שבאתר כאמור לעיל וידוע לו שלחברה אין כל שליטה על הזנת הנתונים באתר ו/או נכונותם.

28. אבטחת המידע באתר מיושמת באמצעות תוכנות המבטיחות את התהליך. אמצעים אלו נועדו להגן על שרתי המידע ועל הנתונים העוברים על קווי ההתקשרות.

29. כמו כן, שימוש במערכת על ידי המשתמש יעשה באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. לפני כל שימוש באתר יבוצע תהליך אימות ואישור נתונים.

30. המידע הקיים באתר נועד לשימוש המשתמשים באתר בלבד, בכפוף לחוק ותנאי השימוש.

31. מובהר, כי המשתמש יהיה אחראי באופן מלא ומוחלט לשמירת סודיות הסיסמא שלו ופרטי הזיהוי המשמשים לכניסתו לאתר ולרבות פרטי החשבון, וכי כל פעולה שתיעשה בחשבון המשתמש, מורשית ובלתי מורשית ואשר הינה תוצר של מעשה או מחדל של המשתמש באבטחת פרטיו ואפילו היו המעשה או המחדל בתום לב או אחר רשלנות, תהיה באחריות המשתמש בלבד.

32. בכל מקרה של חשד, לפעילות לא כשירה, יש לפנות למרכז התמיכה.

33. ככל שמשתמש יפר את תנאי השימוש ו/או ישתמש באתר או במידע שבו בכדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או בכדי להפר את זכויותיהם על פי כל דין ו/או זכויותיו של כל צד שלישי, החברה תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים לכל צד שלישי כאמור וזאת אף אם לא ניתן צו שיפוטי המורה לה ו/או מאפשר לה לעשות כן.

34. המשתמש מתחייב בזה לפצות ולשפות את מפעילת האתר, עובדיה, נושאי המשרה בה, שלוחיה ומי מטעמה, בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או אבדן רווח שיסב למי מהם בהפרת תנאי השימוש באתר, ולרבות הוצאות הדרושות לשם ניהולו של הליך משפטי כגון הוצאות משפט, שכר טרחת עו"ד ושאר הוצאות הכרוכות בכך.

35. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא על ידי גורמים אחרים. לחברה אין שליטה על אותם גורמים ו/או כל קשר להם ו/או לתוכנם, ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים והמופיעים בהם ו/או לפעילות המתבצעת דרכם ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה, וכל שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים הינם באחריות המשתמש בלבד.


על מסמך זה ועל כל תנאי השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בנוגע לכל עניין הנוגע למסמך זה ולכל תנאי השימוש באתר יהיה בבתי המשפט בתל אביב-יפו.